وب‌نوشت‌ها


در بین روش های مختلف سن سنجی، روش لومینسنس برای سن سنجی رسوبات کواترنری مناسبتر می باشد.
روش لومینسنس دارای دقت بسیار بالا و محدوده اندازه گیری بسیار وسیع می باشد.
لومینسنس روشی مناسب برای سن یابی در محیط های خشک و نیمه خشک است.
روش لومینسنس به دو روش لومینسنس نوری یا نورتابی نوری (OSL یا Optically Stimulated Luminescence) و لومینسنس حرارتی یا نورتابی گرمایی (TL یا Thermo Luminescence) تقسیم می شود.

سن سنجی اورانیوم-سرب یک روش تعیین سن زمین شناختی است که از واپاشی رادیواکتیو ایزوتوپ های اورانیوم (U238 ،U235 و همچنین در این مورد Th232) نسبت به ایزوتوپ های پایدار سرب (Pb) (به ترتیب Pb207 ، Pb206 و Pb208) استفاده می کند. ژئوکرونولوژی اورانیوم-سرب U-Pb علم مربوط به روش شناسی اورانیوم و سرب و همچنین کاربرد این روشها برای مسائل زمین شناسی است.
 

هر کدام از فراورده های واپاشی رادیواکتیو که از هر یک از دو ایزوتوپ اورانیوم با عمر طولانی (U238 و U235) موجود در طبیعت تولید می شوند منجر به یک توالی ایزوتوپ های دختچه رادیواکتیو با عمر کوتاه می شود که می تواند برای ارائه اطلاعات سن بر اساس مقادیر ثابت واپاشی به خوبی شناخته شده برای هر ایزوتوپ در سری واپاشی و همچنین این واقعیت که ایزوتوپ های سری واپاشی می توانند به سبب تفاوت های بین خصوصیات شیمیایی یا هسته ای شکنش شوند، مورد استفاده قرار بگیرد.

سن یابی رادیوکربن روشی برای تعیین سن مواد شامل مواد آلی با استفاده از خصوصیات رادیوکربن (یک ایزوتوپ ناپایدار کربن) است.
روش سن یابی رادیوکربن بر اساس این واقعیت است که رادیوکربن به طور پایدار در اتمسفر از برهم کنش پرتوهای کیهانی با نیتروژن جوی بوجود می آید. درنتیجه رادیوکربن با اکسیژن جوی برای تشکیل دی اکسید کربن ناپایدار ترکیب می شود.

سن سنجی پتاسیم-آرگون (Potassium-argon dating) یک روش سن سنجی مطلق بر اساس واپاشی رادیواکتیو طبیعی K40 به Ar40 است که برای تعیین سن سنگ ها و کانی ها در مقیاس زمانی زمین شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.
سن سنجی آرگون-آرگون (Argon-argon dating) نوعی از روش سن سنجی K-Ar است که بر اساس واپاشی رادیواکتیو طبیعی K40 به Ar40 است اما از یک ایزوتوپ آرگون ساختگی (Ar39) به جای K40 استفاده می کند.


سن سنجی راسمیک شدن اسید آمینه روشی برای تخمین سن نسبی از زمان مرگ بوسیله بررسی میزان تبدیل پسمرگی اشکال کایرال بیولوژیکی به همتایان غیربیولوژیکی خودشان است.
سن سنجی راسمیک شدن اسید آمینه (AAR) یک روش ژئوکرونولوژی با تاریخی طولانی است. در طی 60 سال گذشته پزوهشگران و آزمایشگاه های زیادی در سراسر دنیا برای توسعه این روش برای توسعه و کاربرد این روش برای محیط های مختلف همکاری کرده اند. عمق زمان و کاربرد آن برای طیف وسیعی شاخه های علمی از نقاط قوت این روش است.
 
اندازه گیری تراکم اورانیوم (U) و توریم (Th) در نمونه های زیست محیطی از طریق تعیین ذرات آلفای ساطع شده بوسیله ایزوتوپ ها در زنجیره های واپاشی اورانیوم و توریم.
طیف سنجی جرمی شتاب دهنده روشی است که به منظور اندازه گیری لایه های خیلی پایین نوکلیدهای پیدایش اولیه و انسانزاد به کارگرفته با هدف سن سنجی، یک شتاب دهنده ذره ای را با یک دستگاه طیف سنج جرمی ترکیب می کند.

صفحه‌ها