پروپوزال جغرافیا- پروپوزال جغرافیای طبیعی- پروپوزال جغرافیای انسانی- پروپوزال ژئومورفولوژی- پروپوزال اقلیم شناسی- پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری- پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ...

گروه علمی و تخصصی گیتا دانش به صورت کاملا تخصصی تنها در زمینه رشته جغرافیا و گرایش های آن ارائه خدمات می دهد. خدمات ما از پروپوزال مقطع کارشناسی تا رساله دکتری در تمام گرایش های رشته جغرافیا توسط متخصصین و مجربان این رشته انجام خواهد شد.

 

انجام پروپوزال جغرافیا - انجام پروپوزال جغرافیای طبیعی - انجام پروپوزال جغرافیای انسانی - انجام پروپوزال ژئومورفولوژی - انجام پروپوزال آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - انجام پروپوزال ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی - انجام پروپوزال اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی - انجام پروپوزال هیدرولوژی - انجام پروپوزال ژئوهیدرولوژی - انجام پروپوزال آب و هواشناسی کاربردی - انجام پروپوزال آب و هواشناسی شهری - انجام پروپوزال آب و هواشناسی ماهواره ای - انجام پروپوزال مخاطرات اقلیمی - انجام پروپوزال تغییرات آب و هوایی - انجام پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری - انجام پروپوزال جغرافیای و برنامه ریزی روستایی - انجام پروپوزال آمایش سرزمین - انچام پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 

مشاوره پروپوزال جغرافیا - مشاوره پروپوزال جغرافیای طبیعی - مشاوره پروپوزال جغرافیای انسانی - مشاوره پروپوزال ژئومورفولوژی - مشاوره پروپوزال آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - مشاوره پروپوزال ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی - مشاوره پروپوزال اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی - مشاوره پروپوزال هیدرولوژی - مشاوره پروپوزال ژئوهیدرولوژی - مشاوره پروپوزال آب و هواشناسی کاربردی - مشاوره پروپوزال آب و هواشناسی شهری - مشاوره پروپوزال آب و هواشناسی ماهواره ای - مشاوره پروپوزال مخاطرات اقلیمی - مشاوره پروپوزال تغییرات آب و هوایی - مشاوره پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری - مشاوره پروپوزال جغرافیای و برنامه ریزی روستایی - مشاوره پروپوزال آمایش سرزمین - مشاوره پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 
 
 

منبع:گروه علمی و تخصصی گیتا دانش